fbpx

Poselski projekt ustawy o związku partnerskim

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym oraz umożliwienia formalnego, lecz dobrowolnego uregulowani konkubinatu.

Celem głównym niniejszej ustawy jest realizacja art. 18 Konstytucji – zapewnienia opieki i ochrony Rzeczypospolitej Polskiej rodzinom, które do tej pory takiej ochrony były pozbawione. Powyższy cel jest realizowany poprzez zapewnienie prawnych ram funkcjonowania w Polsce związków nieformalnych.

Ustawa reguluje dwa obszary społeczne, w których obecnie istnieje luka prawna. Pierwszym obszarem regulowanym przez ustawę jest wprowadzenie możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym, co według obecnego stanu prawnego jest prawnie niedopuszczalne. Zważając, że większość państw Unii Europejskiej posiada regulację w zakresie odpowiadającym projektowanej ustawie lub wprowadziło równość małżeńską, wprowadzenie projektowanej regulacji pozwoli na rozpoznanie tych instytucji przez prawo krajowe. Drugim obszarem normatywnym ustawy jest umożliwienie formalnego, lecz dobrowolnego uregulowania konkubinatu, co stanowi wyjście naprzeciw potrzebom nieformalnych dotychczas związków, których strony, ze względów wynikających z szerokich następczych skutków prawnych, nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego.

Druk: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-956-2018