fbpx

Sejm RP

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Dotyczy zgodnie z intencją wnioskodawców – zapewnienia pacjentowi małoletniemu, który ukończył 15 lat, prawa do wyrażenia samodzielnej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalizacji ginekologicznej, urologicznej lub dermatologicznej

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dotyczy rozszerzenia zakresu przepisów penalizujących stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, propagowania rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dotyczy depenalizacji publicznego znieważenia Prezydenta RP oraz depenalizacji publicznego znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu RP.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...