fbpx

Sejm RP

Poselski projekt ustawy o świadomej prokreacji

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – rozszerzenia zakresu nauczania oraz wprowadzenia obowiązku odbywania zajęć wiedzy o seksualności człowieka i rodzicielstwie dla uczniów klas 1, 4 i 7 szkół podstawowych oraz klas 2 lub 3 szkół średnich; zapewnienia szerszego dostępu do środków antykoncepcyjnych, a także badań na choroby przenoszone drogą płciową; poszerzenia katalogu sytuacji, w których może nastąpić przerwanie ciąży – o żądanie kobiety w ciąży do 12. tygodnia jej trwania –...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu, który zostałby dopisany obok języka kaszubskiego oraz w konsekwencji poszerzenia składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pobierz: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, oraz niektórych innych usta Czytaj więcej…

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Dotyczy zgodnie z intencją wnioskodawców – zapewnienia pacjentowi małoletniemu, który ukończył 15 lat, prawa do wyrażenia samodzielnej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalizacji ginekologicznej, urologicznej lub dermatologicznej

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dotyczy rozszerzenia zakresu przepisów penalizujących stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, propagowania rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dotyczy depenalizacji publicznego znieważenia Prezydenta RP oraz depenalizacji publicznego znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu RP.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...