fbpx

Sejm RP

Poselski projekt ustawy o związku partnerskim

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym oraz umożliwienia formalnego, lecz dobrowolnego uregulowani konkubinatu. Celem głównym niniejszej ustawy jest realizacja art. 18 Konstytucji – zapewnienia opieki i ochrony Rzeczypospolitej Polskiej rodzinom, które do tej pory takiej ochrony były pozbawione. Powyższy cel jest realizowany poprzez zapewnienie prawnych ram funkcjonowania w

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związku partnerskim

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – nowelizacji wszystkich ustaw, których zmiana jest konieczna w związku z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowej instytucji – związku partnerskiego. Druk: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-957-2018

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – zapewnienia skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy ekonomicznej

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów, a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Druk: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-847-2018 Czytaj...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o świadomej prokreacji

Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – rozszerzenia zakresu nauczania oraz wprowadzenia obowiązku odbywania zajęć wiedzy o seksualności człowieka i rodzicielstwie dla uczniów klas 1, 4 i 7 szkół podstawowych oraz klas 2 lub 3 szkół średnich; zapewnienia szerszego dostępu do środków antykoncepcyjnych, a także badań na choroby przenoszone drogą płciową; poszerzenia katalogu sytuacji, w których może nastąpić przerwanie ciąży – o żądanie kobiety w ciąży do 12. tygodnia jej trwania –...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, oraz niektórych innych ustaw

Dotyczy nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu, który zostałby dopisany obok języka kaszubskiego oraz w konsekwencji poszerzenia składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pobierz: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, oraz niektórych innych usta Czytaj więcej…

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Dotyczy zgodnie z intencją wnioskodawców – zapewnienia pacjentowi małoletniemu, który ukończył 15 lat, prawa do wyrażenia samodzielnej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalizacji ginekologicznej, urologicznej lub dermatologicznej

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dotyczy rozszerzenia zakresu przepisów penalizujących stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, propagowania rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Dotyczy depenalizacji publicznego znieważenia Prezydenta RP oraz depenalizacji publicznego znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu RP.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...