fbpx

Złożone ustawy

2019-02-20
Złożona ustawa określa zasady ścigania i karania za stosowanie praktyk konwersyjnych, chroniąc tym samym osoby LGBT. Obecnie w polskim prawie brak jest jakichkolwiek uregulowań prawnych, które wprost lub pośrednio zakazywałyby poddawania osób LGBT praktykom konwersyjnym. Brak jest również rozwiązań prawnych lub instytucjonalnych, które gwarantowałyby, że do stosowania takich praktyk nie…
2019-02-20
2018-08-30
Projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.
2018-08-30
2018-04-24
Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym oraz umożliwienia formalnego, lecz dobrowolnego uregulowani konkubinatu. Celem głównym niniejszej ustawy jest realizacja art. 18 Konstytucji – zapewnienia opieki i ochrony Rzeczypospolitej Polskiej rodzinom, które do tej pory takiej ochrony były pozbawione. Powyższy cel jest realizowany poprzez…
2018-04-24
2018-02-16
Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – zapewnienia skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną
2018-02-16
2018-02-08
Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów, a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Druk: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-847-2018 Czytaj…
2018-02-08
2018-01-18
Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – rozszerzenia zakresu nauczania oraz wprowadzenia obowiązku odbywania zajęć wiedzy o seksualności człowieka i rodzicielstwie dla uczniów klas 1, 4 i 7 szkół podstawowych oraz klas 2 lub 3 szkół średnich; zapewnienia szerszego dostępu do środków antykoncepcyjnych, a także badań na choroby przenoszone drogą płciową; poszerzenia…
2018-01-18
2018-01-11
Dotyczy nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu, który zostałby dopisany obok języka kaszubskiego oraz w konsekwencji poszerzenia składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pobierz: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, oraz niektórych innych usta Czytaj więcej…
2018-01-11
2016-07-15
Dotyczy rozszerzenia zakresu przepisów penalizujących stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, propagowania rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.
2016-07-15