fbpx

Złożone ustawy

16 czerwca, 2020
Dziś złożyłam projekt ustawy, który powstał w związku z wieloletnimi staraniami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji pozarządowych i społecznych. Od dawna domagały się one wyjścia naprzeciw postulatom rodziców dzieci martwo urodzonych i zakończenia nierównego traktowania w zakresie dostępu do świadczeń kobiet, które poroniły bez względu na wiek ciąży.
16 czerwca, 2020
27 maja, 2020
Klauzula sumienia lekarza nie może być ważniejsza od praw pacjentów do opieki zdrowotnej. Składamy poprawkę, by w razie odmowy wykonania świadczenia motywowanej klauzulą sumienia, szpital miał obowiązek wskazać pacjentce/ pacjentowi innego lekarza lub szpital.
27 maja, 2020
2 kwietnia, 2020
📣 Zostań w domu – tak to konieczność. Ale w wielu z nich trwa dramat przemocy domowej. Specustawa musi zostać znowelizowana o przepisy dotyczące przemocy. ✉️ Przesłałam do Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, projekt ustawy o zmianie ustawy…
2 kwietnia, 2020
20 lutego, 2019
Złożona ustawa określa zasady ścigania i karania za stosowanie praktyk konwersyjnych, chroniąc tym samym osoby LGBT. Obecnie w polskim prawie brak jest jakichkolwiek uregulowań prawnych, które wprost lub pośrednio zakazywałyby poddawania osób LGBT praktykom konwersyjnym. Brak jest również rozwiązań prawnych lub instytucjonalnych, które gwarantowałyby, że do stosowania takich praktyk nie…
20 lutego, 2019
30 sierpnia, 2018
Projekt dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach zatrudnienia proponowanego wynagrodzenia, które planują zaproponować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.
30 sierpnia, 2018
24 kwietnia, 2018
Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym oraz umożliwienia formalnego, lecz dobrowolnego uregulowani konkubinatu. Celem głównym niniejszej ustawy jest realizacja art. 18 Konstytucji – zapewnienia opieki i ochrony Rzeczypospolitej Polskiej rodzinom, które do tej pory takiej ochrony były pozbawione. Powyższy cel jest realizowany poprzez…
24 kwietnia, 2018
16 lutego, 2018
Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – zapewnienia skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną
16 lutego, 2018
8 lutego, 2018
Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów, a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Druk: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-847-2018 Czytaj…
8 lutego, 2018
18 stycznia, 2018
Dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – rozszerzenia zakresu nauczania oraz wprowadzenia obowiązku odbywania zajęć wiedzy o seksualności człowieka i rodzicielstwie dla uczniów klas 1, 4 i 7 szkół podstawowych oraz klas 2 lub 3 szkół średnich; zapewnienia szerszego dostępu do środków antykoncepcyjnych, a także badań na choroby przenoszone drogą płciową; poszerzenia…
18 stycznia, 2018
11 stycznia, 2018
Dotyczy nadania statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu, który zostałby dopisany obok języka kaszubskiego oraz w konsekwencji poszerzenia składu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Pobierz: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, oraz niektórych innych usta Czytaj więcej… FacebookTwitter
11 stycznia, 2018
15 lipca, 2016
Dotyczy rozszerzenia zakresu przepisów penalizujących stosowanie przemocy, groźby bezprawnej, propagowania rasizmu i dyskryminacji ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.
15 lipca, 2016